Faze projekta

1. FAZA: MAJ–AVGUST 2018

 • 1.1   Preučiti UN osnovne in srednje šole: slovenski jezik, zgodovina, geografija, umetnost (glasbena in likovna vzgoja), slovenščina kot drugi jezik (v OŠ in SŠ šolah narodnostno mešani okolij), nemški in italijanski jezik kot sosedski jezik (v izbirnih vsebinah kurikula) in preučiti obseg in tematiko vključenosti vsebin z zamejsko tematiko.
 • 1.2   Izdelati analizo klasifikacije izbranih vsebin glede na: vsebino (področje, aktualnost in sporočilnost), obseg (število enot/ur), namen (cilji, interakcija, aplikacija).
 • 1.3   Oblikovati vzorec populacije, ki jo bo v naslednji fazi zaobjela raziskava: po eno osnovno in eno srednjo šolo v Kopru, Gorici, Mariboru, Lendavi, Novem mestu in Ljubljani. Po eno osnovno in eno srednjo šolo z manjšinskim jezikom v Kopru ter eno dvojezično osnovno in eno srednjo šolo v Lendavi.

 

2. FAZA: SEPTEMBER 2018–MAREC 2019

 • 2.1   S pomočjo anketnega vprašalnika o vedenju/poznavanju vsebin načrtovane zamejske tematike in stališčih do teh vsebin ugotoviti stopnjo in obseg poznavanja omenjene tematike na vzorčni populaciji učencev in dijakov. Ugotoviti vpliv obstoječih načrtov na njihovo izvajanje s pomočjo vodenega intervjuja na manjšem vzorcu učiteljev, ki poučujejo izbrane predmete.
 • 2.2   Pregled izbora učbenikov omenjenih predmetnih vsebin.
 • 2.3   Jezikovna, kulturna in družbeno-pedagoška analiza stopnje poznavanja zamejske tematike v šolskem sistemu.
 • 2.4   S pomočjo telefonske ankete o stališčih in z analizo podatkov ugotoviti poznavanje zamejske tematike tudi med najširšimi sloji prebivalstva Republike Slovenije
 • 2.5   Sinteza ugotovitev po triangulaciji podatkov anketiranja učencev, učiteljev in javnosti.

 

3. FAZA: APRIL–JULIJ 2019

 • 3.1   Na osnovi evropskih in nacionalnih dokumentov o pravicah in zaščiti etničnih skupnosti zunaj matične domovine in utemeljene kurikularne teorije pripraviti vsebinsko zasnovo za dopolnitev in dejansko implementacijo vsebin v učnih načrtih.
 • 3.2   Sodelovalno ovrednotenje predlogov s pomočjo že izvedenih raziskav raziskovalcev zamejstva o primanjkljajih v ozaveščanju matičnega naroda o tematikah zamejstva (prvi monitoring).

 

ZAKLJUČNA FAZA: AVGUST–DECEMBER 2019

 • 4.1   Na osnovi vseh analiz predstaviti šolam v vzorcu in odločevalcem (Zavodu RS za šolstvo) predloge sprememb UN izbranih predmetov in pridobitev povratne informacije (drugi monitoring).
 • 4.2   Izdelati končne predloge sprememb UN izbranih vsebin in jih predložiti financerju raziskave.